โครงการ "สพม.26 พบเพื่อนครู" สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพปทุม
การส่งมอบกิจกรรม KKU Smart Learning” ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที
การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑๓ อำเภอ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
พิธีเปิดการประกวดงานรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรง
งานพิธีเปิดอาคารหอประชุมทวิภูวดล
งานวันครู จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๖๒
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนผดุงนารี ประจำปีการศึกษา 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น
สพม.26 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขต 5 สารคามใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สพม.26 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขต 6 สะดืออีสาน
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อ - จัดจ้าง ภาครัฐ รูปแบบใหม่”
การตรวจเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม.26 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 26 ณ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA สพฐ.) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 256
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรุู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและเตรียมคว
ท่านอดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผุ้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560
งานเปิดตลาดนัดวิชาการและประเมินเพื่อรับ "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ." ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 26 ใน
งานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
การประชุมสัญจรคณะผู้บริหาร สพม. เขต 26 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
งานประกวดแข่งขันดครงงานนักเรียน ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 22
งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี สู่ความดีท่ียั่งยืน วันที่ 21 กันยายน 2660
พิธีมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี 2560
ศืษย์เก่ามอบรถยนต์ให้โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
การติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิ
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์เข้าร่วมอบรมโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเม
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำ
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนกันทรวิชัย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะจัดวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ อย. น้อย วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารแล
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community)
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โรงเรียนผดุงนารี ดำเนินโครงการเยี่่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2560
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม สืบสานพระพุทธศาสนา
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รวมพลังแห่งความภักดี ประกอบพิธีในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่ห
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนประชาพัฒนาจัดประชุมการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวงโยทวาธิต ประจำปี 2560
โรงเรียนโนนราษีวิทยา อบรมการสอบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม socrative
โรงเรียนมิตรภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดบ้านเสือกินวัว
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดกิจกรรมเต้นบาสโลป เครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีมฟุตบอลห้องเรียนกีฬาโรงเรียนสารคามพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในการแข่งขัน
โรงเรียนวาปีปทุม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนาภูพิทยาคม ่จัดกิจกรรมลูกเสือ
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว และข้อมูลสารสนเทศเพื่อดูแลติดตามการใช้สารเ
ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา "อาเซียน2025 มุ่งหน้าไปด้วยก
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดและตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
พุธที่ 5 กค.2560 ทีมนิเทศติดตาม สพม.เขต 26 ติดตามงานตามนโยบายที่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร (เช้า)และโร
การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารส
ค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
กิจกรรม ตั้งวง PLC กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการประชุมอบรมข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (DMC ) ปีการศึกษา 25
การอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะโรงเรียนในสังกัด สพม.26
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีววิต Live Saving
นายอภิสิทธ์ ศรีดาพรหม รองผู้อำนวยการ สพม.26 รักษา ผอ.สพม.26 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใ
เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ "ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ"
ประชุมสภากาแฟ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งหน่วยงานสังกัดก
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.227.88.174
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 49
เดือนนี้ 2,074
ปีนี้ 5,498
รวมทั้งหมด 12,231
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 18-02-2018 )