• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
ลำดับ ชื่อ- สกลุ ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง
       
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
1 นางนวพรรดิ์  นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ 7
2 นางอรชุมา   ด้วงช้าง ศึกษานิเทศก์ 6
3 นายอภิชาต  เข็มพิลา ศึกษานิเทศก์ 8
4 นางเอมอร  จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ 10
5 นางกรนันท์   วรรณทวี ศึกษานิเทศก์ 11
6 นางดวงใจ   จำปาทอง ศึกษานิเทศก์ 12
7 น.ส.ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ 13
8 นางอรอนงค์   อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์ 14
9 นางสาวธนาภา  บุญครอบ ศึกษานิเทศก์ 15
10 น.ส.รุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง ศึกษานิเทศก์ 16
11 นางสาวเสน่หา   กางโหลน เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้าง
       
  กลุ่มอำนวยการ    
1 นางชุติมา  นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษา อ44
2 นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี นักจัดการงานทั่วไป อ2
3 นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ เจ้าพนักงานธุรการ อ7
4 น.ส.อาภรณ์  สิงหะสุริยะ นักจัดการงานทั่วไป อ3
5 นายบรรณรัตน์   บรรยง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ
6 นางสาวโสมสุภางค์   บุญกอง นักประชาสัมพันธ์ ลูกจ้างประจำ
7 นายชัยยะ   จะรัมย์ พนักงานพิมพ์ดีด ลูกจ้างประจำ
8 นายกันตินันท์   ฉิมพลี เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
9 นายสมศักดิ์  สุนทโรจน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจำ
10 นายสมจิต   หินดำ นักการภารโรง ลูกจ้างประจำ
11 นางกวิณทิพญ์   โสมา พนักงานทำความสะอาด ลูกจ้างประจำ
12 นายสุปัณ   บุญไสย พนักงานขับรถ ลูกจ้างประจำ
13 นางวรรณภา   หินดำ พนักงานทำความสะอาด ลูกจ้างประจำ
       
  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์    
1 นางบุญชู  โคตรบรรเทา นักจัดการงานทั่วไป อ1
2 น.ส.สุภัทรา  แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชี อ11
3 น.ส.สุภาพร  แฝงยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ15
4 น.ส.สมนิตย์   สิงหาอาจ เจ้าพนักงานพัสดุ  
5 น.ส.เมวีญา   สิงห์เดช พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
6 น.ส.สุมนทการนต์   บุญบุตร พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
7 นางวรรณภา   จันทวัติ พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
8 น.ส.กุลภัทท์   อันนอก พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
       
  กลุ่มนโยบายและแผน    
1 นายภิรมย์  ภูชมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ34
2 นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ35
3 น.ส.พิกุล  ไชยแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ36
4 นายวิทยา  ศรีพันชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ37
5 น.ส.ชลธิชา  การถาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ54
6 น.ส.จรรยา  สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อ40
7 นายกุศล   ภูนบทอง พนักงานคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างประจำ
       
  กลุ่มบริหารงานบุคคล    
1 นางกุสุมา  โอษะคลัง นักทรัพยากรบุคคล อ18
2 นางอารีรัตน์  ชนะเกตุ นักทรัพยากรบุคคล อ19
3 นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล อ20
4 นายบุญเติม  ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล อ21
5 น.ส.อัญชลี  วงศ์แสน นักทรัพยากรบุคคล อ22
6 น.ส.จารุณี  วงศ์น้ำคำ นักทรัพยากรบุคคล อ24
7 นายเสนอ  เวียงบาล นิติกร อ30
8 น.ส.จุฑาทิพย์   คำบัว พนักงานพิมพ์ดีด ลูกจ้างประจำ
       
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
1 นายสุดใจ  สุปัญบุตร นักวิชาการศึกษา อ42
2 นางวราลักษณ์  บุษบง นักวิชาการศึกษา อ43
3 น.ส.อรทัย  บุพโชติ นักวิชาการศึกษา อ45
4 น.ส.ไพลิน  ภูมิวัน นักวิชาการศึกษา อ46
5 น.ส.ธิดารัตน์  พลศรี นักวิชาการศึกษา อ48
6 นางเบ็ญจมาศ   เสรีวุฒิชัย นักวิชาการศึกษา อ49
7 น.ส.กรรณิการ์  ศิริหลวง เจ้าพนักงานธุรการ อ52
       
  หน่วยตรวจสอบภายใน    
1 นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน อ56

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 876

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 74
เดือนนี้ 1,356
ปีนี้ 12,614
รวมทั้งหมด 12,614
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 25-06-2019 )