• ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 75
2 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 391
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 382
4 แบบ สรจ3 65ปี 295
5 แบบฟอร์มรับบำนาญ 273
6 ถอนเงินประกันสัญญา 3208
7 แบบใบลาพักผ่อน 308
8 ใบสำคัญรับเงิน 356
9 ส่งใช้เงินยืม 365
10 สัญญายืมเงิน 448
11 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 395
12 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 267
13 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 284
14 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 244
15 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 291
16 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 255
17 แบบใบขอยกเลิกวันลา 263
18 แบบใบลาพักผ่อน 273
19 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 272
20 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 256
21 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 274
22 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 244
23 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 266
24 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 239

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.81.116.187
Online อยู่ : 3
วันนี้ 77
เมื่อวานนี้ 130
เดือนนี้ 1,426
ปีนี้ 12,782
รวมทั้งหมด 19,515
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 20-04-2018 )