• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 554
10 สิงหาคม 2560
2 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ 631
26 กรกฎาคม 2560
3 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จัดวันแม่แห่งชาติปี 60 594
26 กรกฎาคม 2560
4 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (0-NET) เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ (PLC) 618
26 กรกฎาคม 2560
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ได้เตรียมพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงรอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 608
26 กรกฎาคม 2560
6 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2560 453
26 กรกฎาคม 2560
7 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 368
26 กรกฎาคม 2560
8 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 328
26 กรกฎาคม 2560
9 โรงเรียนวาปีปทุม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว วาปีปทุม ครั้งที่ 5 ชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 349
26 กรกฎาคม 2560
10 โรงเรียนบรบือวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 330
26 กรกฎาคม 2560
11 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร มอบรางวัลให้แก่นักเรียนโครงการคุณธรรม 340
26 กรกฎาคม 2560
12 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดพิธีถวายพระพรรัชกาลที่10 328
26 กรกฎาคม 2560
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของชาวมหาสารคาม เก้าแสนดอกจะบานที่คคลองสมถวิล 353
26 กรกฎาคม 2560
14 โรงเรียนกันทรวิชัยกำหนดจัดการอบรมขยายผลการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมการอ่าน 303
26 กรกฎาคม 2560
15 โรงเรียนมิตรภาพปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง ร.9 304
26 กรกฎาคม 2560
16 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จะจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2560 334
26 กรกฎาคม 2560
17 เชิญชวนร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560 319
26 กรกฎาคม 2560
18 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพด้วยงบประมาณจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า 312
26 กรกฎาคม 2560
19 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร เข้ารับการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 334
26 กรกฎาคม 2560
20 โรงเรียนประชาพัฒนา กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 331
26 กรกฎาคม 2560
21 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา 329
26 กรกฎาคม 2560
22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2560 370
26 กรกฎาคม 2560
23 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมประชุม สพม. 26 335
26 กรกฎาคม 2560
24 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 342
26 กรกฎาคม 2560
25 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เข้าร่วมการประชุมฯ สพม เขต 26 309
26 กรกฎาคม 2560
26 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประชุมสัมมนา ณ สพม.26 มหาสารคาม 337
26 กรกฎาคม 2560
27 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 332
26 กรกฎาคม 2560
28 โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดค่ายพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย 360
26 กรกฎาคม 2560
29 โรงเรียนกันทรวิชัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ 322
26 กรกฎาคม 2560
30 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพม.26 338
26 กรกฎาคม 2560
31 โนนแดงวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ สพม 25 323
26 กรกฎาคม 2560
32 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 338
26 กรกฎาคม 2560
33 โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ สพม.26 350
26 กรกฎาคม 2560
34 โรงเรียนผดุงนารี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 375
26 กรกฎาคม 2560
35 โรงเรียนมิตรภาพเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 318
26 กรกฎาคม 2560
36 นาดูนประชาสรรพ์เข้าร่วมการอบรม 361
26 กรกฎาคม 2560
37 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์เข้าร่วมประชุมฯ สพม.26 343
26 กรกฎาคม 2560
38 โรงเรียนนาภูพิทยาคม เข้าร่วมประชุมฯ สพม. 26 353
26 กรกฎาคม 2560
39 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เข้าร่วมประชุม ที่ สพม. 26 335
26 กรกฎาคม 2560
40 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รวมพลังแห่งความภักดี ประกอบพิธีในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 324
26 กรกฎาคม 2560
41 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 326
26 กรกฎาคม 2560
42 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิับัติการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 326
26 กรกฎาคม 2560
43 โรงเรียนประชาพัฒนา เข้ารับการประชุมปฏิบัติการเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.26 385
26 กรกฎาคม 2560

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.224.216.155
Online อยู่ : 1
วันนี้ 165
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,122
ปีนี้ 25,663
รวมทั้งหมด 32,396
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )