• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ประวัติความเป็นมา

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำนาจในมาตรา 5 และ 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) ตั้งอยู่ที่ ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000

             หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    โทรศัพท์  0-4377-7897

                   กลุ่มอำนวยการ                                                                            โทรศัพท์  0-4377-7987

                   กลุ่มนโยบายและแผน                                                                   โทรศัพท์  09-4374-9293

                   กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                    โทรศัพท์  08-3419-8147

                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                         โทรศัพท์  09-5645-7575

                   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                                                   โทรศัพท์  08-8549-8668

                   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                                                     โทรศัพท์  09-5671-5885

                   หมายเลขโทรสาร                                                                                             0-4377-7987

                  

สภาพทั่วไป

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 13 อำเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม , แกดำ , โกสุมพิสัย , กันทรวิชัย เชียงยืน , บรบือ , นาเชือก , พยัคฆภูมิพิสัย , วาปีปทุม , นาดูน , ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม

            มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด

                   ทิศใต้                ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประวัติความเป็นมา เผยแพร่โดย : administrator View : 817

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.227.88.174
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 49
เดือนนี้ 2,074
ปีนี้ 5,498
รวมทั้งหมด 12,231
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 18-02-2018 )